JYS微型反应器

时间:2015-12-24    阅读: 1945


JYS微型反应器是基于纸片载体灌注培养模式研发的一种小型细胞培养设备,可用于多种类型贴壁细胞培养,适用于企业研发中心、科研院所、大中院校等进行细胞培养工艺摸索和小量样品制备。

特点:

Ø 适合贴壁培养;

Ø 可用于细胞培养工艺摸索、小量样品制备和种子链扩增;

Ø 小巧灵活,空间占用少,可置于CO2培养箱或温室内;

Ø 培养操作简单方便,可视在线温度;

Ø 可通过卡具灵活转换装载不同规格的细胞培养转管。

30ml纸片载体转管               250ml纸片 

BHK-21                  CHO-K1                      CHO-S


Marc145                      MDCK                     VERO


细胞培养结果: